ابزار کاربر

ابزار سایت


معرفی_استانداردهای_قراضه_آهن

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

معرفی_استانداردهای_قراضه_آهن [2017/01/28 09:21]
maleki ایجاد شد
معرفی_استانداردهای_قراضه_آهن [2017/01/28 09:33] (فعلی)
maleki
خط 3: خط 3:
  
 ==== تقسيم بندي ويژگيهاي قراضه فولادي ساده ==== ==== تقسيم بندي ويژگيهاي قراضه فولادي ساده ====
 +
  
 1- هدف 1- هدف
  ​هدف از تدوين اين استاندارد , تقسيم‏ بندي و تعيين ويژگيهاي قراضه‏ هاي آهني از نوع فولاد ساده كربني مي‏باشد .  ​هدف از تدوين اين استاندارد , تقسيم‏ بندي و تعيين ويژگيهاي قراضه‏ هاي آهني از نوع فولاد ساده كربني مي‏باشد .
 +
  
 2- دامنه كاربرد 2- دامنه كاربرد
خط 37: خط 39:
  3-8- قراضه سنگين بار  3-8- قراضه سنگين بار
  به انواع قراضه‏ هائي اطلاق مي‏شود كه وزن مخصوص ظاهري آنها يك تن بر متر مكعب و يا بيشتر باشد.  به انواع قراضه‏ هائي اطلاق مي‏شود كه وزن مخصوص ظاهري آنها يك تن بر متر مكعب و يا بيشتر باشد.
 +
  
  
خط 69: خط 72:
  
  ​يادآوري : قراضه‏ هاي با مشخصات شيميائي خارج از سه درجه ذكر شده مشمول مقررات اين استاندارد نمي‏گردند .  ​يادآوري : قراضه‏ هاي با مشخصات شيميائي خارج از سه درجه ذكر شده مشمول مقررات اين استاندارد نمي‏گردند .
 +
    
 4-2- ويژگيهاي انواع قراضه با توجه به تقسيم‏ بندي مربوطه 4-2- ويژگيهاي انواع قراضه با توجه به تقسيم‏ بندي مربوطه
خط 74: خط 78:
  
 4-2-1-1- قراضه‏ هاي برگشتي واحدهاي صنعتي ( قراضه نو ) - اين قراضه شامل انواع خرسك , قطعات تختال , شمال , شمشه و ... مي‏باشد . 4-2-1-1- قراضه‏ هاي برگشتي واحدهاي صنعتي ( قراضه نو ) - اين قراضه شامل انواع خرسك , قطعات تختال , شمال , شمشه و ... مي‏باشد .
 +
 4-2-1-1-1- خرسك 2 - ( شناسه 100) 4-2-1-1-1- خرسك 2 - ( شناسه 100)
 +
  
  
 تعريف : تعريف :
 خرسك باقيمانده , فولاد در پاتيل 3 و پاتيل مياني 4 و يا هرگونه فولاد كارگاه‌هاي ذوب و ريخته‏ گري است كه بصورت آزاد منجمد مي‏شود. خرسك باقيمانده , فولاد در پاتيل 3 و پاتيل مياني 4 و يا هرگونه فولاد كارگاه‌هاي ذوب و ريخته‏ گري است كه بصورت آزاد منجمد مي‏شود.
 +
  
 كيفيت شيميايي : كيفيت شيميايي :
 با توافق مصرف كننده و تامين كننده تعيين مي‏گردد. با توافق مصرف كننده و تامين كننده تعيين مي‏گردد.
 +
  
 اندازه و ابعاد : اندازه و ابعاد :
 با توافق مصرف كننده تعيين مي‏گردد. با توافق مصرف كننده تعيين مي‏گردد.
 +
 +
  
 وزن مخصوص ظاهري: وزن مخصوص ظاهري:
 سنگين بار سنگين بار
 +
 +
  
 موارد غيرمجاز : موارد غيرمجاز :
خط 94: خط 106:
  
  ​4-2-1-1-2- قطعات تختال 5, شمشال 6 و شمشه 7 ( شناسه 210)  ​4-2-1-1-2- قطعات تختال 5, شمشال 6 و شمشه 7 ( شناسه 210)
 +
 +
  
 تعريف : تعريف :
 بخشي از ضايعات واحدهاي ريخته‏ گري و نورد است كه داراي شرايط زير مي‏باشد . بخشي از ضايعات واحدهاي ريخته‏ گري و نورد است كه داراي شرايط زير مي‏باشد .
 +
  
  
 كيفيت شيميايي : كيفيت شيميايي :
 درجه يك يا درجه دو درجه يك يا درجه دو
 +
 +
  
 اندازه و ابعاد : اندازه و ابعاد :
  ​حداقل ضخامت 50 ميليمتر , حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر طول 1000 ميليمتر  ​حداقل ضخامت 50 ميليمتر , حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر طول 1000 ميليمتر
 +
 +
  
 وزن مخصوص ظاهري : وزن مخصوص ظاهري :
  ​سنگين بار  ​سنگين بار
 +
 +
  
 موارد غيرمجاز : موارد غيرمجاز :
  ​قطعات نسوز و سرباره  ​قطعات نسوز و سرباره
 +
  
 4-2-1-1-3- قطعات صفحه ضخيم 8 ( شناسه 220) 4-2-1-1-3- قطعات صفحه ضخيم 8 ( شناسه 220)
خط 120: خط 142:
 كيفيت شيميايي : كيفيت شيميايي :
  ​درجه يك يا درجه دو  ​درجه يك يا درجه دو
 +
  
 اندازه و ابعاد :  ​ اندازه و ابعاد :  ​
  ​ضخامت 6 تا 50 ميليمتر , حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر طول 1500 ميليمتر  ​ضخامت 6 تا 50 ميليمتر , حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر طول 1500 ميليمتر
 +
  
 وزن مخصوص ظاهري : وزن مخصوص ظاهري :
خط 129: خط 153:
  
 4-2-1-1-4- قطعات ورق , تسمه و صفحه ( شناسه 310) 4-2-1-1-4- قطعات ورق , تسمه و صفحه ( شناسه 310)
 +
  
 تعريف : تعريف :
خط 136: خط 161:
  ​كيفيت شيميايي :  ​كيفيت شيميايي :
  ​درجه يك يا درجه دو  ​درجه يك يا درجه دو
 +
 +
  ​اندازه و ابعاد :  ​اندازه و ابعاد :
  ​ضخامت 3 تا : 6 ميليمتر , حداكثر عرض 500 ميليمتر , حداكثر طول 1000 ميليمتر  ​ضخامت 3 تا : 6 ميليمتر , حداكثر عرض 500 ميليمتر , حداكثر طول 1000 ميليمتر
- ​يادآوري 1) در مورد ورقها و يا ضخامت شابلون كاري شده در صورتيكه قطر سوراخ ايجاد شده بيش از 15 ميليمتر باشد اندازه قطعات نبايد از 300 ميليمتر تجاوز نمايد . ضايعات حاصل از لبه زني ورق بايستي بصورت كلاف يا قطعات كوتاهتر از 300 ميليمتر باشد . + ​يادآوري 1) در مورد ورقها و يا ضخامت شابلون كاري شده در صورتيكه قطر سوراخ ايجاد شده بيش از 15 ميليمتر باشد اندازه قطعات نبايد از 300 ميليمتر تجاوز نمايد . ضايعات حاصل از لبه زني ورق بايستي بصورت كلاف يا قطعات كوتاهتر از 300 ميليمتر باشد. 
- ​يادآوري 2) قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميليمتر بايد بسته بندي شود و قطعات داراي قطر بيش از 150 ميلي‏متر بايد برشكاري شود . + 
- ​وزن مخصوص ظاهري : + ​يادآوري 2) قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميليمتر بايد بسته بندي شود و قطعات داراي قطر بيش از 150 ميلي‏متر بايد برشكاري شود. 
- ​متوسط بار يا سبك بار+ 
 + 
 +وزن مخصوص ظاهري : 
 +متوسط بار يا سبك بار
    
 4-2-1-1-5- ضايعات مقاطع نوردي ( شناسه 320) 4-2-1-1-5- ضايعات مقاطع نوردي ( شناسه 320)
- تعريف : + 
- ​اين ضايعات شامل سر و ته قطعات تيرآهن , ميلگرد , نبشي , ناوداني , سپري و ... مي‏باشد كه از كارگاه‌هاي نورد و واحدهاي مصرف كننده مقاطع نورد حاصل مي‏شوند .+ 
 +تعريف : 
 +اين ضايعات شامل سر و ته قطعات تيرآهن , ميلگرد , نبشي , ناوداني , سپري و ... مي‏باشد كه از كارگاه‌هاي نورد و واحدهاي مصرف كننده مقاطع نورد حاصل مي‏شوند. 
 + 
  ​كيفيت شيميايي :  ​كيفيت شيميايي :
  ​درجه يك يا درجه دو  ​درجه يك يا درجه دو
 +
 +
  ​اندازه و ابعاد :  ​اندازه و ابعاد :
  ​حداكثر طول 1000 ميليمتر  ​حداكثر طول 1000 ميليمتر
 +
 +
  ​وزن مخصوص ظاهري  ​وزن مخصوص ظاهري
  ​سنگين بار  ​سنگين بار
  
  ​2-1-1-6- قطعات لوله و پروفيل ( شناسه 330)  ​2-1-1-6- قطعات لوله و پروفيل ( شناسه 330)
- تعريف :+ 
 + 
 +تعريف :
  ​اين ضايعات شامل قطعات لوله و پروفيل حاصل از واحدهاي لوله يا پروفيل سازي با شرايط زير مي‏باشد .  ​اين ضايعات شامل قطعات لوله و پروفيل حاصل از واحدهاي لوله يا پروفيل سازي با شرايط زير مي‏باشد .
- كيفيت شيميايي :+ 
 + 
 +كيفيت شيميايي :
  ​درجه يك  ​درجه يك
- اندازه و ابعاد :+ 
 + 
 +اندازه و ابعاد :
  ​حداقل ضخامت 3 ميليمتر , حداكثر قطر 150 ميليمتر , حداكثر طول 1500 ميليمتر  ​حداقل ضخامت 3 ميليمتر , حداكثر قطر 150 ميليمتر , حداكثر طول 1500 ميليمتر
- ​يادآوري : قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميلي‏متر بايد بسته‏بندي شود و قطعات داراي قطر بيش از 150 ميلي‏متر بايد برشكاري شود .+ ​يادآوري : قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميلي‏متر بايد بسته‏بندي شود و قطعات داراي قطر بيش از 150 ميلي‏متر بايد برشكاري شود. 
 + 
  ​وزن مخصوص ظاهري :  ​وزن مخصوص ظاهري :
  ​سبك بار  ​سبك بار
  
  ​4-2-1-1-7- قراضه لقمه‏ اي ( شناسه 340)  ​4-2-1-1-7- قراضه لقمه‏ اي ( شناسه 340)
 +
 +
  ​تعريف :  ​تعريف :
  ​قراضه لقمه ‏اي به بخشي از قراضه‏ هاي كارگاه هاي آهنگري , قطعه‏ سازي و سمبه‏ کاري اطلاق مي‏شود كه از نظر كيفيت شيميائي و اندازه و ابعاد تقريبأ همگن ( يكنواخت ) بوده و داراي شرايط زير باشد .  ​قراضه لقمه ‏اي به بخشي از قراضه‏ هاي كارگاه هاي آهنگري , قطعه‏ سازي و سمبه‏ کاري اطلاق مي‏شود كه از نظر كيفيت شيميائي و اندازه و ابعاد تقريبأ همگن ( يكنواخت ) بوده و داراي شرايط زير باشد .
 +
 +
  ​كيفيت شيميايي :  ​كيفيت شيميايي :
  ​درجه يك يا درجه دو  ​درجه يك يا درجه دو
 +
 +
  ​اندازه و ابعاد :  ​اندازه و ابعاد :
  ​حداقل ضخامت 3 ميليمتر , حداكثر ابعاد در هر دو جهت 200 ميليمتر  ​حداقل ضخامت 3 ميليمتر , حداكثر ابعاد در هر دو جهت 200 ميليمتر
 +
 +
  ​وزن مخصوص ظاهري :  ​وزن مخصوص ظاهري :
  ​سنگين بار  ​سنگين بار
خط 176: خط 230:
  ​يادآوري :  ​يادآوري :
  ​اين نوع قراضه پولكي‏هاي بزرگ را نيز در بر مي‏گيرد .  ​اين نوع قراضه پولكي‏هاي بزرگ را نيز در بر مي‏گيرد .
- 4-2-1-2- قراضه‏ هاي كهنه ( شناسه‏ هاي 400 تا و شامل 700:) اين قراضه ‏هاي شامل قراضه‏ هاي مصالح مصرف شده , راه آهن , كشتي و اسقاطي‏ها مي‏باشند . + 
- ​4-2-1-2-1- قراضه مصالح مصرف شده ( شناسه 400:) اين قراضه شامل قطعات حاصل از مخازن , لوله و پروفيل‏هاي كهنه و مصالح ساختماني فولادي مي‏باشد .+ 4-2-1-2- قراضه‏ هاي كهنه ( شناسه‏ هاي 400 تا و شامل 700:) اين قراضه ‏هاي شامل قراضه‏ هاي مصالح مصرف شده , راه آهن , كشتي و اسقاطي‏ها مي‏باشند. 
 + 
 + ​4-2-1-2-1- قراضه مصالح مصرف شده ( شناسه 400:) اين قراضه شامل قطعات حاصل از مخازن , لوله و پروفيل‏هاي كهنه و مصالح ساختماني فولادي مي‏باشد. 
  ​4-2-1-2-1-1- قطعات حاصل از مخازن ( شناسه *410)  ​4-2-1-2-1-1- قطعات حاصل از مخازن ( شناسه *410)
 +
 +
  ​تعريف :  ​تعريف :
- ​اين قراضه شامل ضايعات فولادي حاصل از مخازن نگهداري سوخت , آب , مواد شيميائي و غيره با شرايط زير مي‏باشد .+ ​اين قراضه شامل ضايعات فولادي حاصل از مخازن نگهداري سوخت , آب , مواد شيميائي و غيره با شرايط زير مي‏باشد. 
  ​كيفيت شيميايي :  ​كيفيت شيميايي :
  ​درجه يك يا درجه دو يا درجه سه  ​درجه يك يا درجه دو يا درجه سه
 +
  ​اندازه و ابعاد :  ​اندازه و ابعاد :
  ​ضخامت 3 تا 6 ميليمتر با حداكثر 500 ميليمتر و حداكثر طول 1000 ميليمتر ضخامت 6 ميليمتر به بالا با حداكثر عرض 600 ميليمتر و حداكثر طول 1500 ميليمتر  ​ضخامت 3 تا 6 ميليمتر با حداكثر 500 ميليمتر و حداكثر طول 1000 ميليمتر ضخامت 6 ميليمتر به بالا با حداكثر عرض 600 ميليمتر و حداكثر طول 1500 ميليمتر
- يادآوري - قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميلي‏متر بايد بسته بندي شود قطعات داراي قطر بيش 150 ميليمتر بايد جوشكاري شود .+ 
 + يادآوري - قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميلي‏متر بايد بسته بندي شود قطعات داراي قطر بيش 150 ميليمتر بايد جوشكاري شود. 
  ​وزن مخصوص ظاهري :  ​وزن مخصوص ظاهري :
  ​سبك بار يا متوسط بار يا سنگين بار  ​سبك بار يا متوسط بار يا سنگين بار
 +
  ​موارد غيرمجاز :  ​موارد غيرمجاز :
  ​اين قراضه بايد از مخازن فولادي بدون لايه پوششي 9 تامين گردد كه فاقد هرگونه مواد شيميايي , روغن , سوخت و زوائد غيرآهني , نسوز و ساير مواد مضر بوده و از خوردگي و زنگ زدگي آن بيش از حد نباشد .  ​اين قراضه بايد از مخازن فولادي بدون لايه پوششي 9 تامين گردد كه فاقد هرگونه مواد شيميايي , روغن , سوخت و زوائد غيرآهني , نسوز و ساير مواد مضر بوده و از خوردگي و زنگ زدگي آن بيش از حد نباشد .
 +
 -2-1-2-1-2-4 لوله پروفيل‏هاي كهنه (شناسه 420 ) -2-1-2-1-2-4 لوله پروفيل‏هاي كهنه (شناسه 420 )
 +
 تعريف: تعريف:
 اين نوع قراضه شامل انواع لوله و پروفيلهاي فولادي كهنه با شرايط زير مي‏باشد. اين نوع قراضه شامل انواع لوله و پروفيلهاي فولادي كهنه با شرايط زير مي‏باشد.
 +
 +
 كيفيت شيميائي كيفيت شيميائي
 درجه دو يا درجه سه درجه دو يا درجه سه
 +
 +
 اندازه و ابعاد اندازه و ابعاد
 حداقل ضخامت 3 ميليمتر، حداكثر قطر 15 ميليمتر، حداكثر طول 1500 ميليمتر حداقل ضخامت 3 ميليمتر، حداكثر قطر 15 ميليمتر، حداكثر طول 1500 ميليمتر
 يادآوري – قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميلي متر بايد بسته بندي شود و قطعات داراي قطر بيش از 150 ميلي متر بايد برشكاري شود. يادآوري – قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميلي متر بايد بسته بندي شود و قطعات داراي قطر بيش از 150 ميلي متر بايد برشكاري شود.
 +
 +
 وزن مخصوص ظاهري وزن مخصوص ظاهري
 سبك بار سبك بار
 +
 +
 موارد غير مجاز: موارد غير مجاز:
 اين نوع قراضه بايستي عاري از رسوبات داخلي بوده، خوردگي يا زنگ زدگي بيش از حد نداشته باشد و فاقد قطعات غير فولادي مانند مصالح ساختماي و غيره باشد. اين نوع قراضه بايستي عاري از رسوبات داخلي بوده، خوردگي يا زنگ زدگي بيش از حد نداشته باشد و فاقد قطعات غير فولادي مانند مصالح ساختماي و غيره باشد.
 +
 +
 يادآوري:​ قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميليمتر بايستي بسته بندي شود و قطعات داراي قطر بيش از 150 ميليمتر بايشتي با برش طولي بشكل دو نيم استوانه در آيد و يا بصورت تخت فشرده شود. يادآوري:​ قطعات با ضخامت كمتر از 3 ميليمتر بايستي بسته بندي شود و قطعات داراي قطر بيش از 150 ميليمتر بايشتي با برش طولي بشكل دو نيم استوانه در آيد و يا بصورت تخت فشرده شود.
 +
 +
 -3-1-2-1-2-4 قراضه مصالح ساختماني فولادي (شناسه 430 ) -3-1-2-1-2-4 قراضه مصالح ساختماني فولادي (شناسه 430 )
 +
 +
 تعريف تعريف
 اين نوع قراضه شامل انواع مصالح فولادي بكار رفته در ساختمان با شرايط زير مي‏باشد. اين نوع قراضه شامل انواع مصالح فولادي بكار رفته در ساختمان با شرايط زير مي‏باشد.
 +
 +
 كيفيت شيميائي:​ كيفيت شيميائي:​
 درجه دو يا درجه سه درجه دو يا درجه سه
 +
 +
 اندازه و ابعاد: اندازه و ابعاد:
 حداكثر طول بصورت مستقيم 1000 ميلميتر، حداكثر طول زوائد 150 ميليمتر حداكثر طول بصورت مستقيم 1000 ميلميتر، حداكثر طول زوائد 150 ميليمتر
 +
 يادآوري:​ پروفيلهاي با ضخامت كمتر از 3 ميليمتر بايستي بسته بندي شود يادآوري:​ پروفيلهاي با ضخامت كمتر از 3 ميليمتر بايستي بسته بندي شود
 +
 +
 وزن مخصوص ظاهري وزن مخصوص ظاهري
 سنگين بار يا متوسط بار سنگين بار يا متوسط بار
 +
 +
 موارد غير مجاز: موارد غير مجاز:
 اين قراضه ها بايستي خوردگي يا زنگ زدگي بيش از حد نداشته باشد و فاقد قطعات مصالح غير فولادي ساختماني باشند. اين قراضه ها بايستي خوردگي يا زنگ زدگي بيش از حد نداشته باشد و فاقد قطعات مصالح غير فولادي ساختماني باشند.
- 4-2-1-2-2- قراضه راه آهن با شناسه 500: اين نوع قراضه شامل انواع قراضه‏ هاي آهن قراضه‏ هاي راه آهن بشرح زير باشد .+ 
 + 
 + 4-2-1-2-2- قراضه راه آهن با شناسه 500: اين نوع قراضه شامل انواع قراضه‏ هاي آهن قراضه‏ هاي راه آهن بشرح زير باشد. 
  ​4-2-1-2-2-1- قراضه ريل , محور و تراورس فولادي ( شناسه 510)  ​4-2-1-2-2-1- قراضه ريل , محور و تراورس فولادي ( شناسه 510)
 +
 +
  ​تعريف :  ​تعريف :
- ​اين قراضه شامل انواع ريل , محور و تراورس فولادي راه آهن با شرايط زير مي‏باشد .+ ​اين قراضه شامل انواع ريل , محور و تراورس فولادي راه آهن با شرايط زير مي‏باشد. 
 + 
  ​كيفيت :  ​كيفيت :
  ​درجه يك يا درجه دو  ​درجه يك يا درجه دو
 +
 +
  ​اندازه و ابعاد :  ​اندازه و ابعاد :
  ​حداكثر طول 1000 ميليمتر  ​حداكثر طول 1000 ميليمتر
- وزن مخصوص ظاهري :+ 
 + 
 +وزن مخصوص ظاهري :
  ​سنگين بار  ​سنگين بار
  
  ​4-2-1-2-2-2- قراضه چرخ و بانداژ راه آهن ( شناسه 520)  ​4-2-1-2-2-2- قراضه چرخ و بانداژ راه آهن ( شناسه 520)
- تعريف : + 
- ​اين قراضه شامل انواع چرخ و بانداژ راه آهن با شرايط زير مي‏باشد : +تعريف : 
- ​كيفيت شيميائي :+اين قراضه شامل انواع چرخ و بانداژ راه آهن با شرايط زير مي‏باشد : 
 + 
 + 
 +كيفيت شيميائي :
  ​درجه دو  ​درجه دو
- اندازه و ابعاد : + 
- ​حداكثر قطر 1100 ميليمتر + 
- ​وزن مخصوص ظاهري :+اندازه و ابعاد : 
 +حداكثر قطر 1100 ميليمتر 
 + 
 +وزن مخصوص ظاهري :
  ​سنگين بار  ​سنگين بار
  
  ​4-2-1-2-2-3- قراضه سازه‏ هاي فولادي راه آهن ( شناسه 530)  ​4-2-1-2-2-3- قراضه سازه‏ هاي فولادي راه آهن ( شناسه 530)
 +
 +
  ​تعريف :  ​تعريف :
  ​اين قراضه شامل قطعات سازه ‏هاي فولادي راه آهن با شرايط زير مي‏باشد :  ​اين قراضه شامل قطعات سازه ‏هاي فولادي راه آهن با شرايط زير مي‏باشد :
 +
 +
  ​كيفيت شيميائي :  ​كيفيت شيميائي :
  ​درجه دو  ​درجه دو
 +
 +
  ​اندازه و ابعاد :  ​اندازه و ابعاد :
  ​حداكثر قطر 1000 ميليمتر  ​حداكثر قطر 1000 ميليمتر
 +
 +
  ​وزن مخصوص ظاهري :  ​وزن مخصوص ظاهري :
  ​سنگين بار  ​سنگين بار
  
  ​4-2-1-2-2-4- قراضه ورق بنده واگن و مخازن ( شناسه 540)  ​4-2-1-2-2-4- قراضه ورق بنده واگن و مخازن ( شناسه 540)
 +
 +
  ​تعريف :  ​تعريف :
  ​اين قراضه شامل بدن واگن و مخازن راه آهن با شرايط زير مي‏باشد :  ​اين قراضه شامل بدن واگن و مخازن راه آهن با شرايط زير مي‏باشد :
 +
 +
  ​كيفيت شيميائي :  ​كيفيت شيميائي :
  ​درجه يك يا درجه دو  ​درجه يك يا درجه دو
 +
 +
  ​اندازه و ابعاد :  ​اندازه و ابعاد :
  ​حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر طول 1500 ميليمتر  ​حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر طول 1500 ميليمتر
 +
 +
  ​وزن مخصوص ظاهري :  ​وزن مخصوص ظاهري :
  ​سنگين بار  ​سنگين بار
 +
 +
  ​موارد غيرمجاز:​  ​موارد غيرمجاز:​
  ​اين نوع قراضه بايستي فاقد قطعات غيرفولادي مانند چدني آلومينيومي و ... باشد .  ​اين نوع قراضه بايستي فاقد قطعات غيرفولادي مانند چدني آلومينيومي و ... باشد .
 +
 +
  ​4-2-1-2-2-5- قراضه قطعات فولادي و متعلقات مربوطه ( شناسه 550)  ​4-2-1-2-2-5- قراضه قطعات فولادي و متعلقات مربوطه ( شناسه 550)
  ​تعريف :  ​تعريف :
- ​اين قراضه شامل قطعات فولادي و متعلقات مربوطه مانند پيچ , مهره , قلابها , ريل بندها , اتصالات , كفشك ترمز , فنر , پين و ... با شرايط زير مي‏باشد .+ ​اين قراضه شامل قطعات فولادي و متعلقات مربوطه مانند پيچ , مهره , قلابها , ريل بندها , اتصالات , كفشك ترمز , فنر , پين و ... با شرايط زير مي‏باشد. 
 + 
  ​كيفيت شيميائي :  ​كيفيت شيميائي :
  ​درجه دو  ​درجه دو
 +
 +
  ​اندازه و ابعاد :  ​اندازه و ابعاد :
  با توافق طرفين  با توافق طرفين
 +
 +
  ​وزن مخصوص ظاهري :  ​وزن مخصوص ظاهري :
  ​سنگين بار  ​سنگين بار
 +
 +
  ​موارد غيرمجاز:​  ​موارد غيرمجاز:​
  ​اين نوع قراضه بايستي فاقد قطعات غيرفولادي مانند چدني , آلومينيومي و ... باشد .  ​اين نوع قراضه بايستي فاقد قطعات غيرفولادي مانند چدني , آلومينيومي و ... باشد .
 +
 +
  ​4-2-1-2-3- قراضه كشتي ( شناسه 600)  ​4-2-1-2-3- قراضه كشتي ( شناسه 600)
 +
  ​تعريف :  ​تعريف :
 +
  ​قراضه كشتي شامل انواع ورق , لوله , سازه‏ هاي فولادي و متعلقات آن مي‏باشد .  ​قراضه كشتي شامل انواع ورق , لوله , سازه‏ هاي فولادي و متعلقات آن مي‏باشد .
 +
 +
  ​كيفيت شيميائي :  ​كيفيت شيميائي :
  ​برحسب نوع قطعات مشمول بندهاي مربوطه  ​برحسب نوع قطعات مشمول بندهاي مربوطه
 +
 +
  ​اندازه و ابعاد :  ​اندازه و ابعاد :
  ​برحسب نوع قطعات مشمول بندهاي مربوطه  ​برحسب نوع قطعات مشمول بندهاي مربوطه
 +
 +
  ​وزن مخصوص ظاهري :  ​وزن مخصوص ظاهري :
  ​برحسب نوع قطعات مشمول بندهاي مربوطه  ​برحسب نوع قطعات مشمول بندهاي مربوطه
 +
 +
  ​موارد غيرمجاز:​  ​موارد غيرمجاز:​
  ​اين نوع قراضه بايستي عاري از گل و لاي و لايه‏ هاي مرجاني يا زنگ زدگي و پوسيدگي هاي عميق و نيز رسوبات گوگردي , گريس و قير باشد ضمنأ قراضه كشتي بايستي فاقد قطعاتي از قبيل مبدل‏هاي حرارتي پمپهاي الكتريكي , پروانه‏هاي برنجي پمپها , رتورهاي توربين , دودكش‏ها پينيون و محور , ورق‏هاي با پوشش قير يا يا محافظتهاي خوردگي ديگر , سيمها و قطعات مسي , انواع دستگيره‏ ها و لوله‏ هاي در و پنجره و مخازن چدني و امثال آن باشد .  ​اين نوع قراضه بايستي عاري از گل و لاي و لايه‏ هاي مرجاني يا زنگ زدگي و پوسيدگي هاي عميق و نيز رسوبات گوگردي , گريس و قير باشد ضمنأ قراضه كشتي بايستي فاقد قطعاتي از قبيل مبدل‏هاي حرارتي پمپهاي الكتريكي , پروانه‏هاي برنجي پمپها , رتورهاي توربين , دودكش‏ها پينيون و محور , ورق‏هاي با پوشش قير يا يا محافظتهاي خوردگي ديگر , سيمها و قطعات مسي , انواع دستگيره‏ ها و لوله‏ هاي در و پنجره و مخازن چدني و امثال آن باشد .
 +
 +
  ​4-2-1-2-2- قراضه ‏هاي اسقاطي ( شناسه 700:)  ​4-2-1-2-2- قراضه ‏هاي اسقاطي ( شناسه 700:)
  ​اين نوع قراضه شامل قراضه‏ هاي اسقاطي وسايل نقليه و تجهيزات و ماشين آلات صنعتي مي‏باشد كه براساس منبع تامين به دو دسته تقسيم مي‏گردد .  ​اين نوع قراضه شامل قراضه‏ هاي اسقاطي وسايل نقليه و تجهيزات و ماشين آلات صنعتي مي‏باشد كه براساس منبع تامين به دو دسته تقسيم مي‏گردد .
 +
 +
  ​4-2-1-2-2-1- قراضه اسقاطي وسائط نقليه ( شناسه 710)  ​4-2-1-2-2-1- قراضه اسقاطي وسائط نقليه ( شناسه 710)
 +
 +
  ​تعريف :  ​تعريف :
  ​اين نوع قراضه شامل اوراقي وسايل نقليه مانند محور , شاسي , رينگ چرخ فنر تخت و ... با شرايط زير مي‏باشد .  ​اين نوع قراضه شامل اوراقي وسايل نقليه مانند محور , شاسي , رينگ چرخ فنر تخت و ... با شرايط زير مي‏باشد .
 +
 +
  ​كيفيت شيميائي :  ​كيفيت شيميائي :
  ​درجه دو يا درجه سه  ​درجه دو يا درجه سه
 +
 +
  ​اندازه و ابعاد :  ​اندازه و ابعاد :
  ​حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر طول 1500 ميليمتر , حداكثر وزن 500 كيلوگرم  ​حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر طول 1500 ميليمتر , حداكثر وزن 500 كيلوگرم
 +
 +
  ​وزن مخصوص ظاهري :  ​وزن مخصوص ظاهري :
  ​سنگين بار  ​سنگين بار
 +
 +
  ​موارد غيرمجاز:​  ​موارد غيرمجاز:​
  ​اين نوع قراضه فاقد اجزائي نظير قطعات جعبه دنده , موتور , چرخ دنده , ديفرانسيل , صفحه كلاچ و لنت ترمز مي‏باشد .  ​اين نوع قراضه فاقد اجزائي نظير قطعات جعبه دنده , موتور , چرخ دنده , ديفرانسيل , صفحه كلاچ و لنت ترمز مي‏باشد .
 +
 +
  ​4-2-1-2-4-2- قراضه اسقاطي تجهيزات و ماشين آلات صنعتي ( شناسه 720)  ​4-2-1-2-4-2- قراضه اسقاطي تجهيزات و ماشين آلات صنعتي ( شناسه 720)
 +
 +
  ​تعريف :  ​تعريف :
  ​اين نوع قراضه شامل اوراقي تجهيزات و ماشين آلات صنعتي مانند بدنه و اسكلت فلزي با شرايط زير مي‏باشد .  ​اين نوع قراضه شامل اوراقي تجهيزات و ماشين آلات صنعتي مانند بدنه و اسكلت فلزي با شرايط زير مي‏باشد .
 +
 +
  ​كيفيت شيميائي :  ​كيفيت شيميائي :
  ​درجه دو يا درجه سه  ​درجه دو يا درجه سه
 +
 +
  ​اندازه و ابعاد :  ​اندازه و ابعاد :
  ​حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر طول 1500 ميليمتر , حداكثر وزن 500 كيلوگرم  ​حداكثر عرض 600 ميليمتر , حداكثر طول 1500 ميليمتر , حداكثر وزن 500 كيلوگرم
 +
 +
  ​وزن مخصوص ظاهري :  ​وزن مخصوص ظاهري :
  ​سنگين بار  ​سنگين بار
خط 304: خط 474:
  ​4-2-1-3- قراضه مخلوط ( شناسه 800)  ​4-2-1-3- قراضه مخلوط ( شناسه 800)
  ​اين نوع قراضه شامل مخلوط كارگاه هاي صنعتي و مخلوط خانگي و شهري مي‏باشد .  ​اين نوع قراضه شامل مخلوط كارگاه هاي صنعتي و مخلوط خانگي و شهري مي‏باشد .
 +
 +
  ​4-2-1-3-1- قراضه مخلوط كارگاه هاي صنعتي ( شناسه 810)  ​4-2-1-3-1- قراضه مخلوط كارگاه هاي صنعتي ( شناسه 810)
 +
  ​تعريف :  ​تعريف :
  ​اين نوع قراضه شامل ضايعات حاصل از قطعات كار نشده مي‏باشد كه از كارگاه هاي ماشين ابزار , اسكلت فلزي , مخزن سازي و غيره بصورت مخلوط و تفكيك نشده جمع ‏آوري شده است مانند قطعات تيرآهن , نبشي , سپري , لوله و ورق .  ​اين نوع قراضه شامل ضايعات حاصل از قطعات كار نشده مي‏باشد كه از كارگاه هاي ماشين ابزار , اسكلت فلزي , مخزن سازي و غيره بصورت مخلوط و تفكيك نشده جمع ‏آوري شده است مانند قطعات تيرآهن , نبشي , سپري , لوله و ورق .
 +
 +
  ​كيفيت شيميائي :  ​كيفيت شيميائي :
  ​درجه دو يا درجه سه  ​درجه دو يا درجه سه
 +
 +
  ​اندازه و ابعاد :  ​اندازه و ابعاد :
  ​حداكثر ظول1200 ميليمتر , حداكثر زوائد 200 ميليمتر  ​حداكثر ظول1200 ميليمتر , حداكثر زوائد 200 ميليمتر
 +
 +
  ​وزن مخصوص ظاهري :  ​وزن مخصوص ظاهري :
  ​سبك بار يا متوسط بار يا سنگين بار  ​سبك بار يا متوسط بار يا سنگين بار
  
  ​يادآوري : در مورد ورقها يا صفحات شابلون كاري شده در صورتيكه قطر سوراخ ايجاد شده بيش از 15 ميليمتر باشد . اندازه‏ هاي قطعه نبايد از 300 ميليمتر بيشتر باشد .  ​يادآوري : در مورد ورقها يا صفحات شابلون كاري شده در صورتيكه قطر سوراخ ايجاد شده بيش از 15 ميليمتر باشد . اندازه‏ هاي قطعه نبايد از 300 ميليمتر بيشتر باشد .
 +
 +
  ​4-2-1-3-2- قراضه مخلوط خانگي و شهري ( شناسه 820)  ​4-2-1-3-2- قراضه مخلوط خانگي و شهري ( شناسه 820)
 +
 +
  ​تعريف :  ​تعريف :
  ​اين قراضه شامل ضايعات آهني مستعمل حاصل از لوازم و وسايل خانگي و شهري مي‏باشد كه بصورت مخلوط جمع ‏آوري شده است مانند قطعات مستعمل دوچرخه , ميز , صندلي , قفسه فلزي , بدنه ماشين لباسشوئي .  ​اين قراضه شامل ضايعات آهني مستعمل حاصل از لوازم و وسايل خانگي و شهري مي‏باشد كه بصورت مخلوط جمع ‏آوري شده است مانند قطعات مستعمل دوچرخه , ميز , صندلي , قفسه فلزي , بدنه ماشين لباسشوئي .
 +
 +
  ​كيفيت شيميايي :  ​كيفيت شيميايي :
  ​درجه دو يا درجه سه  ​درجه دو يا درجه سه
 +
 +
  ​اندازه و ابعاد :  ​اندازه و ابعاد :
  ​حداكثر طول 1200 ميليمتر , حداكثر طول زوائد يا ساير ابعاد 200 ميليمتر , حداكثر وزن 50 كيلوگرم  ​حداكثر طول 1200 ميليمتر , حداكثر طول زوائد يا ساير ابعاد 200 ميليمتر , حداكثر وزن 50 كيلوگرم
 +
 +
  ​وزن مخصوص ظاهري :  ​وزن مخصوص ظاهري :
  ​سبك بار يا متوسط بار  ​سبك بار يا متوسط بار
 +
 +
  ​موارد غيرمجاز:​  ​موارد غيرمجاز:​
  ​اين قراضه بايستي فاقد هرگونه اجزاء غيرفلزي و غيرآهني مانند لاستيك , واشرهاي غيرفلزي , قطعات برنجي و امثال آن باشد .  ​اين قراضه بايستي فاقد هرگونه اجزاء غيرفلزي و غيرآهني مانند لاستيك , واشرهاي غيرفلزي , قطعات برنجي و امثال آن باشد .
 +
 +
  ​2-2-4- قراضه‏ هاي بسته ( شناسه 900:)  ​2-2-4- قراضه‏ هاي بسته ( شناسه 900:)
  ​اين نوع قراضه شامل انواع قراضه‏ هاي پرسي ورقهاي فولادي نو , بدنه ورقهاي كهنه , قطعات پروفيل , قراضه ريزدانه ( بشكل بريكت يا بسته ) و پرسي مخلوط مي‏باشد .  ​اين نوع قراضه شامل انواع قراضه‏ هاي پرسي ورقهاي فولادي نو , بدنه ورقهاي كهنه , قطعات پروفيل , قراضه ريزدانه ( بشكل بريكت يا بسته ) و پرسي مخلوط مي‏باشد .
 +
 +
  ​4-2-2-1- قراضه ‏هاي پرسي ورق‏هاي فولادي نو يا اصطلاحأ روغني ( شناسه 910)  ​4-2-2-1- قراضه ‏هاي پرسي ورق‏هاي فولادي نو يا اصطلاحأ روغني ( شناسه 910)
 +
 +
  ​تعريف :  ​تعريف :
  ​اين قراضه شامل بسته‏ هاي پرسي ورقهاي فولادي و نو و همگن و از يك منبع تامين كه به روش هيدروليك يا روشهاي مشابه بصورت محكم , ايمن و قابل جابجائي با مگنت , بسته ‏بندي مي‏شود .  ​اين قراضه شامل بسته‏ هاي پرسي ورقهاي فولادي و نو و همگن و از يك منبع تامين كه به روش هيدروليك يا روشهاي مشابه بصورت محكم , ايمن و قابل جابجائي با مگنت , بسته ‏بندي مي‏شود .
 +
 +
  ​كيفيت شيميائي :  ​كيفيت شيميائي :
  ​درجه يك  ​درجه يك
 +
 +
  ​اندازه و ابعاد :  ​اندازه و ابعاد :
  ​مجموع عرض و ارتفاع بزرگتر از طول , عرض كمتر از 2 برابر ارتفاع  ​مجموع عرض و ارتفاع بزرگتر از طول , عرض كمتر از 2 برابر ارتفاع
خط 338: خط 539:
  ب : طول بين 600 تا 900 ميليمتر  ب : طول بين 600 تا 900 ميليمتر
  ج : طول بزرگتر 900 ميليمتر با توافق طرفين  ج : طول بزرگتر 900 ميليمتر با توافق طرفين
 +
  ​وزن مخصوص ظاهري :  ​وزن مخصوص ظاهري :
  ​سنگين بار  ​سنگين بار
 +
 +
  ​موارد غيرمجاز:​  ​موارد غيرمجاز:​
  ​اين قراضه بايستي عاري از هرگونه پوشش قلع , روي , كرم ورق‏هاي الكتريكي 10, لعاب و رنگ باشد .  ​اين قراضه بايستي عاري از هرگونه پوشش قلع , روي , كرم ورق‏هاي الكتريكي 10, لعاب و رنگ باشد .
 +
 +
  ​4-2-2-2-1- قراضه ريزبار دانه (920)  ​4-2-2-2-1- قراضه ريزبار دانه (920)
  ​اين نوع قراضه شامل خشته 11 ريزدانه و بسته ريزدانه با مشخصات زير مي‏باشد .  ​اين نوع قراضه شامل خشته 11 ريزدانه و بسته ريزدانه با مشخصات زير مي‏باشد .
 +
 +
  ​4-2-2-2-1- قراضه خشته ريزدانه ( شناسه 921)  ​4-2-2-2-1- قراضه خشته ريزدانه ( شناسه 921)
 +
 +
  ​تعريف :  ​تعريف :
  ​اين نوع قراضه از خشته كردن پولكي ريز , تراشه يا براده آهني حامل از ماشين كاري به اشكال مختلف ( عمدتأ استوانه ‏اي شكل تهيه مي‏گردد .  ​اين نوع قراضه از خشته كردن پولكي ريز , تراشه يا براده آهني حامل از ماشين كاري به اشكال مختلف ( عمدتأ استوانه ‏اي شكل تهيه مي‏گردد .
 +
 +
  ​كيفيت شيميائي :  ​كيفيت شيميائي :
  ​درجه يك يا دو  ​درجه يك يا دو
 +
  ​اندازه و ابعاد :  ​اندازه و ابعاد :
  با توافق طرفين  با توافق طرفين
 +
 +
  ​وزن مخصوص ظاهري :  ​وزن مخصوص ظاهري :
  ​سنگين بار با حداقل 2 تن بر متر مكعب  ​سنگين بار با حداقل 2 تن بر متر مكعب
 +
 +
  ​موارد غيرمجاز:​  ​موارد غيرمجاز:​
  ​خشته‏ ها بايستي حتي الامكان از نظر نوع فولاد يكنواخت بوده و عاري از هرگونه تراشه يا براده آلياژي , غيرآهني و غيرفلزي ( مانند كرم , نيكل , برنج , برنز , آلومينيوم , سنگريزه , خاك , و امثال آن ) باشد و نبايستي بيش از حد زنگ زده و آغشته به روغن باشد .  ​خشته‏ ها بايستي حتي الامكان از نظر نوع فولاد يكنواخت بوده و عاري از هرگونه تراشه يا براده آلياژي , غيرآهني و غيرفلزي ( مانند كرم , نيكل , برنج , برنز , آلومينيوم , سنگريزه , خاك , و امثال آن ) باشد و نبايستي بيش از حد زنگ زده و آغشته به روغن باشد .
  ​يادآوري : براي جلوگيري از ايجاد بيش از حد نرمه در حمل و نقل , خشته‏ ها بايستي از استحكام كافي برخوردار باشند .  ​يادآوري : براي جلوگيري از ايجاد بيش از حد نرمه در حمل و نقل , خشته‏ ها بايستي از استحكام كافي برخوردار باشند .
 +
  ​4-2-2-2-2- بسته ريزدانه ( شناسه 922)  ​4-2-2-2-2- بسته ريزدانه ( شناسه 922)
 +
 +
  ​تعريف :  ​تعريف :
  ​اين نوع قراضه شامل بسته ريزدانه بصورت بسته ‏بندي پولكي ريز , تراشه يا براده آهن حاصل از شابلون كاري و ماشين كاري در ظروف سربسته مناسب ( عمدتأ قوطي‏هاي آهني يا كيسه‏ هاي محكم ) مي‏باشد .  ​اين نوع قراضه شامل بسته ريزدانه بصورت بسته ‏بندي پولكي ريز , تراشه يا براده آهن حاصل از شابلون كاري و ماشين كاري در ظروف سربسته مناسب ( عمدتأ قوطي‏هاي آهني يا كيسه‏ هاي محكم ) مي‏باشد .
 +
 +
  ​كيفيت شيميائي :  ​كيفيت شيميائي :
  ​درجه دو يا درجه سه  ​درجه دو يا درجه سه
 +
 +
  ​اندازه و ابعاد :  ​اندازه و ابعاد :
  ​حداكثر حجم بسته 20 دسي متر مكعب  ​حداكثر حجم بسته 20 دسي متر مكعب
 +
 +
  ​وزن مخصوص ظاهري :  ​وزن مخصوص ظاهري :
  ​سنگين بار  ​سنگين بار
 +
 +
  ​موارد غيرمجاز:​  ​موارد غيرمجاز:​
  ​بسته ريزدانه بايستي حتي الامكان از نظر نوع فولاد يكنواخته بوده و عاري از هرگونه تراشه يا براده آلياژي , غيرآهني و غيرفلزي ( مانند كرم , نيكل , برنج , برنز , آلومينيوم , سنگريزه , خاك , و امثال آن ) باشد و نبايستي بيش از حد زنگ زده و آغشته به روغن باشد .  ​بسته ريزدانه بايستي حتي الامكان از نظر نوع فولاد يكنواخته بوده و عاري از هرگونه تراشه يا براده آلياژي , غيرآهني و غيرفلزي ( مانند كرم , نيكل , برنج , برنز , آلومينيوم , سنگريزه , خاك , و امثال آن ) باشد و نبايستي بيش از حد زنگ زده و آغشته به روغن باشد .
 +
 +
  ​4-2-3- قراضه پرسي قطعات پروفيل ( شناسه 930)  ​4-2-3- قراضه پرسي قطعات پروفيل ( شناسه 930)
  ​تعريف :  ​تعريف :
  ​اين نوع قراضه شامل بسته‏ هاي پرسي قطعات پروفيل مانند قطعات لوله , قوطي , انواع مقاطع در پنجره , و امثال آن مي‏باشد كه به روش هيدروليك يا روشهاي مشابه بصورت محكم , ايمن و قابل جابجائي با مگنت بسته بندي مي‏شود .  ​اين نوع قراضه شامل بسته‏ هاي پرسي قطعات پروفيل مانند قطعات لوله , قوطي , انواع مقاطع در پنجره , و امثال آن مي‏باشد كه به روش هيدروليك يا روشهاي مشابه بصورت محكم , ايمن و قابل جابجائي با مگنت بسته بندي مي‏شود .
 +
 +
  ​كيفيت شيميائي :  ​كيفيت شيميائي :
  ​درجه دو يا درجه سه  ​درجه دو يا درجه سه
 +
 +
  ​اندازه و ابعاد :  ​اندازه و ابعاد :
  ​مجموع عرض و ارتفاع بزرگتر از طول , عرض كمتر از 2 برابر ارتفاع  ​مجموع عرض و ارتفاع بزرگتر از طول , عرض كمتر از 2 برابر ارتفاع
خط 377: خط 611:
  ب : طول بين 600 تا 900 ميليمتر  ب : طول بين 600 تا 900 ميليمتر
  ج : طول بزرگتر از 900 ميليمتر با توافق طرفين  ج : طول بزرگتر از 900 ميليمتر با توافق طرفين
 +
 +
  ​وزن مخصوص ظاهري :  ​وزن مخصوص ظاهري :
  ​سنگين بار  ​سنگين بار
 +
 +
  ​موارد غيرمجاز:​  ​موارد غيرمجاز:​
  ​اين نوع قراضه بايستي عاري از قطعات آلياژي و هرگونه پوشش فلزي و خوردگي و زنگ زدگي بيش از حد باشد .  ​اين نوع قراضه بايستي عاري از قطعات آلياژي و هرگونه پوشش فلزي و خوردگي و زنگ زدگي بيش از حد باشد .
  ​4-2-2-4- قراضه‏ هاي پرسي بدنه و ورق‏هاي كهنه ( شناسه 940)  ​4-2-2-4- قراضه‏ هاي پرسي بدنه و ورق‏هاي كهنه ( شناسه 940)
 +
 +
  ​تعريف :  ​تعريف :
  ​اين نوع قراضه شامل بسته‏ هاي پرسي ورقهاي فولادي كهنه شامل بدنه خوردو , مخازن , لوازم خانگي و ... مي‏باشد كه به روش هيدروليكي يا روشهاي مشابه به صورت محكم , ايمن و قابل جابجائي با مگنت , بسته بندي مي‏شود .  ​اين نوع قراضه شامل بسته‏ هاي پرسي ورقهاي فولادي كهنه شامل بدنه خوردو , مخازن , لوازم خانگي و ... مي‏باشد كه به روش هيدروليكي يا روشهاي مشابه به صورت محكم , ايمن و قابل جابجائي با مگنت , بسته بندي مي‏شود .
 +
 +
  ​كيفيت شيميائي :  ​كيفيت شيميائي :
  ​درجه دو يا درجه سه  ​درجه دو يا درجه سه
 +
 +
  ​اندازه و ابعاد :  ​اندازه و ابعاد :
  ​مجموع عرض و ارتفاع بزرگتر از طول , عرض كمتر از 2 برابر ارتفاع  ​مجموع عرض و ارتفاع بزرگتر از طول , عرض كمتر از 2 برابر ارتفاع
خط 391: خط 635:
  ب : طول بين 600 تا 900 ميليمتر  ب : طول بين 600 تا 900 ميليمتر
  ج : طول بزرگتر از 900 ميليمتر با توافق طرفين  ج : طول بزرگتر از 900 ميليمتر با توافق طرفين
 +
 +
  ​وزن مخصوص ظاهري :  ​وزن مخصوص ظاهري :
  ​سنگين بار  ​سنگين بار
خط 396: خط 642:
    
  ​موارد غيرمجاز:​  ​موارد غيرمجاز:​
- ​اين نوع قراضه بايستي عاري از هرگونه پوشش قلع , روي و سرب , ورقهاي الكتريكي , خوردگي و زنگ زدگي بيش از حد باشد .+ ​اين نوع قراضه بايستي عاري از هرگونه پوشش قلع , روي و سرب , ورقهاي الكتريكي , خوردگي و زنگ زدگي بيش از حد باشد. 
 + 
  ​4-2-2-5- قراضه پرسي مخلوط ( شناسه 950)  ​4-2-2-5- قراضه پرسي مخلوط ( شناسه 950)
- ​اين نوع قراضه از بسته‏ هاي پرسي مخلوط تشكيل مي‏گردد كه شامل انواع قطعات و اجزاء مختلف قراضه‏ هاي آهني حامل از منابع مختلف توليد مي‏باشد كه به روش هيدروليكي يا روشهاي مشابه فشرده شده و به صورت محكم , ايمن و قابل جابجايي با مگنت باشد .+ ​اين نوع قراضه از بسته‏ هاي پرسي مخلوط تشكيل مي‏گردد كه شامل انواع قطعات و اجزاء مختلف قراضه‏ هاي آهني حامل از منابع مختلف توليد مي‏باشد كه به روش هيدروليكي يا روشهاي مشابه فشرده شده و به صورت محكم , ايمن و قابل جابجايي با مگنت باشد. 
 + 
  ​كيفيت شيميايي :  ​كيفيت شيميايي :
  ​درجه سه  ​درجه سه
 +
 +
  ​اندازه و ابعاد :  ​اندازه و ابعاد :
  ​بسته‏ هاي پرسي مخلوط بايد داراي ابعاد پرسي مخلوط باشد .  ​بسته‏ هاي پرسي مخلوط بايد داراي ابعاد پرسي مخلوط باشد .
 +
 +
  ​وزن مخصوص ظاهري :  ​وزن مخصوص ظاهري :
  ​متوسط بار  ​متوسط بار
 +
 +
  ​مواد غيرمجاز :  ​مواد غيرمجاز :
  ​اين نوع قراضه بايستي عاري از هرگونه قطعات و اجزاء آلياژي و غيرآلياژي با پوشش ( پوشش‏هاي آلي را ميتوان با توافق مصرف كننده مستثني نمود ) و همچنين فاقد خوردگي و مقادير بيش از حد زنگ زدگي , روغن و گريس باشد .  ​اين نوع قراضه بايستي عاري از هرگونه قطعات و اجزاء آلياژي و غيرآلياژي با پوشش ( پوشش‏هاي آلي را ميتوان با توافق مصرف كننده مستثني نمود ) و همچنين فاقد خوردگي و مقادير بيش از حد زنگ زدگي , روغن و گريس باشد .
معرفی_استانداردهای_قراضه_آهن.txt · آخرین ویرایش: 2017/01/28 09:33 توسط maleki