ابزار کاربر

ابزار سایت


فولاد_زنگ_نزن_آستنیتی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
فولاد_زنگ_نزن_آستنیتی [2018/01/22 07:19]
maleki
فولاد_زنگ_نزن_آستنیتی [2018/01/22 07:45] (فعلی)
maleki
خط 21: خط 21:
  
 {{:​stainless1.jpg?​500|}} {{:​stainless1.jpg?​500|}}
 +
 +
  
  
  
 برای مطالعه بیشتر: برای مطالعه بیشتر:
 +
 +[[فولاد_زنگ_نزن|فولاد زنگ نزن (stainless steel)]]
  
 [[آماده_سازی_فولاد_های_زنگ_نزن|فولاد های زنگ نزن کارشده (Wrought Stainless Steels)]] [[آماده_سازی_فولاد_های_زنگ_نزن|فولاد های زنگ نزن کارشده (Wrought Stainless Steels)]]
  
-[[فولاد_زنگ_نزن|فولاد زنگ نزن ​(stainless steel)]]+[[فولاد_زنگ_نزن_آستنیتی|خواص مکانیکی ​فولاد زنگ نزن ​آستنیتی]] 
 + 
 +[[جوشکاری_فولاد_زنگ_نزن_آستنیتی|جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی]] 
 + 
 +[[فولاد_زنگ_نزن_فریتی|فولاد زنگ نزن فریتی]]
فولاد_زنگ_نزن_آستنیتی.txt · آخرین ویرایش: 2018/01/22 07:45 توسط maleki