ابزار کاربر

ابزار سایت


فولاد_زنگ_نزن_آستنیتی

خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن آستنیتی

خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن آستنیتی (Mechanical Properties of Austenitic Stainless Steel) متاثر از ریزساختار آنها می باشد. از آنجا که ساختار فولادهای زنگ نزن آستنیتی در دمای محیط آستنیت (FCC) می باشد، با عملیات حرارتی نمی‌توان به مقدار زیادی آنها را سخت کرد اما سخت شدن زیاد با کار سرد امکان‌پذیر است. مثلا؛ استحکام تسلیم آلیاژ 301 را می‌توان با کارسرد از 40ksi به 200ksi افزایش داد.

فولادهای زنگ نزن آستنیتی را بر مبنای پایداری آستنیت در ریزساختار می‌توان به دو گروه دسته‌ بندی کرد: فولادهای آستنیتی پایدار و آستنیتی نیمه ‌پایدار. ساختار فولادهای آستنیتی پایدار پس از کارسرد آستنیتی باقی مانده در حالیکه ساختار فولادهای زنگ نزن آستنیتی نیمه‌ پایدار تا اندازه‌ای با کارسرد تغییر کرده و مخلوطی از مارتنزیت و آستنیت به ‌دست می ‌آید.

اختلاف بین رفتار کار سختی در دمای محیط فولاد زنگ نزن آستنیتی نیمه ‌پایدار (نوع 301) و پایدار (نوع 304) با رسم منحنی تنش - کرنش مهندسی در شکل زیر آمده است. رفتار فولاد نوع 304 معمولی بوده و منحنی سهمی شکل دارد و نشان‌ دهنده کار سختی معمولی در تمام تنش های اعمالی است. اما، در نوع 301 نیمه‌ پایدار پس از 10 تا 15 درصد تغییر شکل مومسان، اثر کار سختی شدید است. کار سختی زیاد مربوط به تشکیل مارتنزیت از آستنیت نیمه‌ پایدار است.

منحنی تنش-کرنش مهندسی فولادهای 301 و 304

خواص کششی بعضی فولادهای زنگ نزن آستنیتی، در دمای محیط، در شرایط تابکاری در جدول زیر آمده است. با مقایسه استحکام تسلیم آلیاژ 304 و L304، اثر مقدار کم کربن بر استحکام تسلیم دیده می‌شود. استحکام تسلیم نوع 304 با حدود 0.08 درصد کربن، 42ksi و استحکام تسلیم نوع L304 با 0.03 درصد کربن، 39ksi است. اختلاف بین فولادهای زنگ نزن آستنیتی پایدار و نیمه ‌پایدار با مقایسه استحکام کششی آنها در حالت تابکاری کاملا مشخص می ‌شود. مثلا؛ استحکام کششی نوع 301 نیمه‌پایدار 110ksi و استحکام کششی نوع 304 پایدار 84ksi است.

برای مقدار معین کارسرد، فولادهای نیمه ‌پایدار (مثلا نوع 301) نسبت به فولادهای پایدار (مثلا 304) دارای استحکام کششی، استحکام تسلیم و ازدیاد طول بیشتری هستند (شکل زیر). استحکام زیاد فولادهای نیمه ‌پایدار ناشی از دگرگونی مقداری آستنیت نیمه ‌پایدار به مارتنزیت است.

برای مطالعه بیشتر:

فولاد زنگ نزن (stainless steel)

فولاد های زنگ نزن کارشده (Wrought Stainless Steels)

خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن آستنیتی

جوشکاری فولاد زنگ نزن آستنیتی

فولاد زنگ نزن فریتی

فولاد_زنگ_نزن_آستنیتی.txt · آخرین ویرایش: 2018/01/22 07:45 توسط maleki